Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

 

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

 

Naziv aktivnosti: Vključitev v podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjeni razvoju majhnih kmetij, v okviru katerega bomo izvedli naložbo v posodobitev kmetijske mehanizacije.

Cilji: S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:
-    ohranjanje in razvoj kmetije,
-    preprečevanje zaraščenosti in ohranjanje biotske raznovrstnosti.


Pričakovani rezultati:
-    izboljšanje produktivnosti na  kmetiji,
-    izboljšanje okoljske učinkovitosti kmetije.

 

Spletna stran Evropske komisije: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
Spletna stran programa razvoja podeželja: www.program-podezelja.si